Polityka prywatności i przetwarzania danych

„RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r., a zaczęło obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiąże wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje, które powinny Państwa zainteresować w związku z wejściem w życie tego rozporządzenia.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i kto to jest administrator?

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca Salvane Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (woj. mazowieckie). Ponieważ nazwa Salvane  Sp. z o.o. jest dość długa, dalej będziemy posługiwali się po prostu słowem: „Salvane”.
A kim jest administrator? Administrator – zgodnie z definicją prawną – to taki ktoś, kto ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Na przykład ustala, że dane będą wykorzystane w celu kontaktem z Państwem w celu poznania Państwa potrzeb związanych z eksportem do Chin, ochroną znaków towarowych w Chinach lub innym rodzajem usług, które realizuje Salvane (opisanych na stronie www.salvane.com). Tak naprawdę ten cel wynika po prostu z tego czym się zajmujemy i z tego, jakie czynności Państwo nam zlecili, niemniej z prawnego punktu widzenia mówi się, że to my ustalamy cele przetwarzania danych i dlatego jesteśmy administratorem.

 

Jak skontaktować się z administratorem, czyli z Salvane, w sprawach dotyczących danych osobowych?

W dzisiejszych czasach najwygodniejszą i powszechną formą komunikowania się jest e-mail, więc najwygodniej dla Państwa będzie, jeśli napiszą Państwo maila na adres: biuro(at)salvane.com. Mogą też Państwo napisać do nas tradycyjne pismo, na adres doręczenia:
ETHICA Kancelaria Radców Prawnych Bielewicz-Otremba, Darnikowska Sp. p. , ul. Szczęśliwicka 54 lok. 821, 02-535, Warszawa

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane te otrzymaliśmy oczywiście bezpośrednio od Państwa. Salvane otrzymuje dane osobowe swoich Klientów tylko bezpośrednio od nich samych lub przeszukując ogólnodostępne zasoby intenetu, mediów społecznościowych lub oficjalne rejestry przedsiębiorców.

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych i co to w ogóle jest owo przetwarzanie?

Rozporządzenie mówi, że musimy Państwa poinformować o celach przetwarzania danych osobowych. Najpierw więc warto wyjaśnić, co to w ogóle jest owo przetwarzanie, ponieważ ta nazwa może być myląca. Przetwarzanie potocznie oznacza, że dokonuje się jakiejś zmiany, przeobrażenia, przerobienia czegoś itp., jednak w przypadku danych osobowych zwykle coś takiego w ogóle nie następuje. Przetwarzanie – w świetle prawa – to każda operacja, jaką się wykonuje na danych osobowych. Czyli jeśli np. prześlą nam Państwo maila, w którym są Państwa dane i my tego maila choćby tylko uporządkujemy, przesuwając do jakiegoś folderu na skrzynce pocztowej, aby było nam łatwiej prowadzić korespondencję, to już mamy do czynienia z przetwarzaniem. Także takie czynności jak porządkowanie, przechowywanie, a nawet zwykłe przeglądanie też są przetwarzaniem, w rozumieniu prawa. Innymi słowy prawie wszystko co ma związek z Państwa danymi rozporządzenie nazywa przetwarzaniem. Nieco dziwne, ale tak właśnie jest.

 

A w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych przez Salvane: Wszystkie dane osobowe, jakie udostępnili Państwo Salvane służą przede wszystkim do rozpoznania Państwa potrzeb związanych z usługami Salvane, przedstawienia Państwu oferty, bieżącej korespondencji wynikającej z prowadzonych dla Państwa usług, wystawienia faktury i przyszłych kontaktów. Te ostatnie mogą wynikać z woli Salvane odświeżenia z Państwem kontaktu po pewnym czasie braku kontaktu lub z konieczności, gdy w Chinach jest zdarzenie proceduralne związane z Państwa znakiem towarowym i Salvane uzna za ważne lub by omówić propozycję biznesową.


Państwa dane są także przetwarzane po to, abyśmy mogli się z Państwem komunikować, zwłaszcza mailowo i telefonicznie. Do tego celu potrzebne nam są oczywiście wybrane dane spośród: nazwy firmy, e-mail, imię i nazwisko osoby, z którą mamy się kontaktować oraz jej numer telefonu, adres strony domowej.  Przetwarzamy Państwa dane również w celu analizy skuteczności strony internetowej. Używamy do tego celu śladów internetowych, zostawianych dla danej strony w internecie w ramach technologii cookies. Korzystamy z oprogramowania Google Analitics. Google Ads oraz innych dostępnych na portalu wix.com. Korzystamy także z oprogramowania pozwalającego na odtworzenie Państwa danych (numer IP, nazwa firmy, adres z którego było wykonane łączenie internetowe) w celach kontaktu handlowego.

Na jakiej podstawie prawnej Kancelaria przetwarza dane osobowe?

Unijne rozporządzenie wskazuje kilka podstaw, na jakich mamy prawo przetwarzać Państwa dane. Przetwarzamy je przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do rozpoczęcia realizacji usług dla Państwa i wykonywania zawartej między nami umowy. Mówi o tym Artykuł 6 ust. 1b rozporządzenia unijnego. Mówiąc zwięźle, bez znajomości danych osobowych oczywiście nie moglibyśmy zrealizować umowy, np. zadzwonić do Państwa, wysłać maila czy wiadomość na komunikatorze.
Rozporządzenie mówi przy tym, że zgodne z prawem jest także przetwarzanie, które jest niezbędne w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia umowy (mówi o tym motyw 44 preambuły rozporządzenia unijnego). To zrozumiałe, bo bez Państwa danych osobowych nie byłoby jak zawrzeć umowy o świadczenie usług.


Przetwarzamy Państwa dane także i na tej podstawie, że występują tak zwane prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora. Mówi o tym Artykuł 6 ust. 1f rozporządzenia. Są to przede wszystkim kwestie związane z rozliczeniami czy płatnościami, jakie mają między nami miejsce. Przetwarzamy także dane, by móc się wywiązać ze swoich obowiązków wobec różnych organów, a zwłaszcza podatkowych.


Przetwarzamy Państwa również i na tej podstawie, że jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów (o czym z kolei mówi Artykuł 6 ust. 1d rozporządzenia unijnego), gdyż naszym zasadniczym zadaniem jest właśnie ochrona Państwa interesów w sporze z instytucją finansową, która w naszej ocenie narusza Państwa interesy i to zwykle w znacznej skali.

Czy podanie nam danych osobowych jest konieczne?

Tak, w tym sensie, że bez posiadania danych osobowych nie moglibyśmy ani zawrzeć umowy o świadczenie usług. Jest to czynność dedykowana do danego przedsiębiorcy, jego sytuacji i potrzeb. Kontakt w tej sprawie jest fundamentalną czynnością biznesową, bowiem jednoznacznie identyfikuje przedsiębiorcę.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia względem danych osobowych?

Mają Państwo wiele praw związanych ze swoimi danymi osobowymi. Mogą Państwo żądać do nich dostępu, ich sprostowania (jeśli są nieprawidłowe albo niekompletne), usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy prawo do ich przenoszenia.
Należy jednak pamiętać, że bez Państwa danych osobowych niemożliwe będzie dalsze świadczenie przez nas usług.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych do tzw. organu nadzoru. Na dzień 25 maja 2018 r. jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jednak prawdopodobnie wkrótce zmieni się nazwa tego organu, w związku z pracami legislacyjnymi w Parlamencie.

 

Czy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Tak. W ramach wykonywania zleconych przez Państwa usług wybrane Państwa dane mogą być udostępnione kancelarii prawnej w Chinach realizującej usługi związane z ochroną znaków towarowych oraz China Trademark Office (chińskie biuro ds. znaków towarowych), chińskim agencjom certyfikującym produkty pod kątem zgodności z chińskimi normami i prawem, podwykonawcom realizowanych przez Salvane usług oraz potencjalnym klientom chińskim. Oczywiście z natury prawa dane te muszą być udostępnione wszystkim udostępniane instytucjom publicznym, a więc sądom, organom skarbowym czy organom ścigania (jeśli zawiadamiamy organy ściągania o popełnieniu wykroczeń lub przestępstw na Państwa szkodę), jeśli są zaangażowane w sprawę. W toku sprawy z Państwa danymi może zapoznać się Prezes Urzędu Ochrony Oprócz tego udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom, które wspierają nas w naszej działalności. Jest to przede wszystkim obsługująca nas firma księgowa, która jednak otrzymuje tylko niektóre dane, niezbędne jej do kwestii rozliczeniowych i podatkowych.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż czas wykonywania dla Państwa usługi.

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?  Państwa dane osobowe przechowujemy w komputerach, telefonach komórkowych oraz w chmurze internetowej. Gromadzone są one w programach pocztowych, spisach kontaktów, komunikatorach elektronicznych, notatkach, programach CRM, programach do fakturowania, dokumentach elektronicznych i papierowych.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie i czy dokonujemy ich profilowania?

Nie. Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie ani też nie prowadzimy żadnego profilowania.