top of page

Import z Chin

Pa艅stwo 艢rodka jest dla polskich firm strategicznym partnerem handlowym w Azji Dalekowschodniej, co znajduje potwierdzenie w sukcesywnie rosn膮cej skali importu towarów z Chin. Prowadzenie biznesu wespó艂 z Chinami stanowi jednak z艂o偶ony proces, a sk艂adanie zamówie艅 na odleg艂o艣膰 jest w oczywisty sposób obarczone licznymi ryzykami, na które z pewno艣ci膮 nie mo偶e pozwoli膰 sobie 偶aden powa偶ny przedsi臋biorca, skoncentrowany na realizacji powzi臋tych celów biznesowych. Tymczasem handel mi臋dzynarodowy stawia przed rodzimymi importerami szereg wyzwa艅, spo艣ród których kluczowym okazuje si臋 zapewnienie bezpiecze艅stwa ca艂ej transakcji. Dzi臋ki wieloletniej praktyce zawodowej doskonale rozumiemy problemy, z którymi mierz膮 si臋 firmy importuj膮ce produkty z Chin, i zapewniamy kompleksow膮 obs艂ug臋 tego procesu. Jeste艣my pewnym partnerem dla Twojego biznesu i dbamy o to, by tak doradzi膰 Ci przy rozmowach z chi艅skim partnerem i imporcie z Chin, by ca艂o艣膰 przebiega艂a zgodnie z najlepszymi praktykami, przynosz膮c oczekiwane korzy艣ci.

Komu dedykowana jest nasza us艂uga importowa?

Us艂uga kompleksowego importu z Chin skierowana jest do firm, które chc膮 rozszerzy膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰 o wspó艂prac臋 z chi艅skimi producentami i rozpocz膮膰 importowanie towarów z tamtejszego rynku. W Salvane naszym priorytetem jest profesjonalne wsparcie ambitnych, rozwijaj膮cych si臋 przedsi臋biorców, chc膮cych spróbowa膰 swoich si艂 w wymagaj膮cym handlu z Chinami. Dzi臋ki d艂ugoletniej dzia艂alno艣ci na rynku azjatyckim i 艣wietnej znajomo艣ci rz膮dz膮cych nim mechanizmów zdobyli艣my wszelkie narz臋dzia niezb臋dne do efektywnej realizacji zada艅 zwi膮zanych z bezpiecznym importem towarów z Chin

Czy warto importowa膰 towary z Chin?

Zdajemy sobie spraw臋, 偶e bariera j臋zykowa, nieobecno艣膰 importera na miejscu produkcji, ograniczony kontakt z dostawc膮, a tak偶e znacz膮ce ró偶nice w europejskim i chi艅skim rozumieniu standardów jako艣ci to powszechne problemy, które napotykaj膮 polskie firmy, rozwa偶aj膮c rozszerzenie strategii biznesowej o import z Chin. Po艣rednik, znajduj膮cy si臋 na miejscu w Chinach, posiadaj膮cy do艣wiadczenie w kontaktach biznesowych z chi艅skimi dostawcami i zaznajomiony w realiach tamtejszego rynku, pozwoli jednak wyeliminowa膰 te trudno艣ci, zapewniaj膮c sprawny przebieg ca艂ego przedsi臋wzi臋cia. Tym bardziej 偶e import produktów z Chin to op艂acalna inwestycja otwieraj膮ca nowe mo偶liwo艣ci biznesowe dla przedsi臋biorców. Import z Chin do Polski umo偶liwia bowiem zredukowanie kosztów produkcji i pozyskanie towarów niedost臋pnych na rodzimym rynku, a tym samym szczególnie atrakcyjnych dla konsumentów. 

Import towarów z Chin – krok po kroku

Strategiczne dzia艂ania w zakresie wymiany handlowej z Pa艅stwem 艢rodka rozgrywaj膮 si臋 bezpo艣rednio w Chinach, co powoduje konieczno艣膰 dog艂臋bnego poznania zasad, w ramach których funkcjonuje chi艅skie 艣rodowisko biznesowe i tamtejsze prawo. Jest to szczególnie istotne, zwa偶ywszy na fakt, 偶e import towarów z Chin wymaga profesjonalnego zaplanowania wielozadaniowego procesu zarz膮dzania: od rejestracji Twojej marki w Chinach, wyboru dostawcy, przez cykliczne kontrole jako艣ci, a偶 po odpraw臋 celn膮. Jako Salvane reprezentujemy w Chinach interesy naszych Klientów, koordynuj膮c wszystkie etapy kompleksowego importu z Chin do Polski.

Rejestracja dzia艂alno艣ci do importu towarów z Chin

Chc膮c skutecznie wprowadza膰 towary z rynku chi艅skiego do obrotu w krajach UE (np. import z Chin do Polski), nale偶y uprzednio zarejestrowa膰 firm臋 do importu produktów z Chin. Nadany wraz z jej za艂o偶eniem numer NIP jest bowiem niezb臋dny do tego, by przedsi臋biorca móg艂 w kolejnych krokach uzyska膰 numer EORI oraz dokona膰 rejestracji jako importer w BDO, je艣li sprowadzane towary nale偶膮 do grupy produktowej obj臋tej tym obowi膮zkiem.

Rejestracja marki w Chinach na potrzeby importu

W przypadku importu produktów z Chin kwesti臋 priorytetow膮 stanowi rejestracja znaku towarowego. W Chinach prawo do pos艂ugiwania si臋 danym znakiem handlowym otrzymuje bowiem wy艂膮cznie ta firma, która zastrzeg艂a go jako pierwsza. W przypadku firm, które w trakcie planowania importu z Chin zaniedba艂y ten aspekt, mo偶e zdarzy膰 si臋, 偶e utrac膮 one prawa do swojego znaku towarowego, nara偶aj膮c si臋 na k艂opoty prawne i znaczne straty finansowe.  

Obowi膮zek ten dotyczy zw艂aszcza importerów kupuj膮cych w Chinach towary, na których umieszczane jest logo ich firmy, nawet je艣li rynkiem docelowym nie jest Pa艅stwo 艢rodka. Ponadto zastrze偶enie znaku towarowego zawczasu mo偶e okaza膰 si臋 przydatne, gdy firma zechce w przysz艂o艣ci rozpocz膮膰 – oprócz importu z Chin do Polski – równie偶 sprzeda偶 na rynku azjatyckim. 

Weryfikacja dostawcy z Chin i kontrola jako艣ci

Wybór dostawcy, szczególnie gdy prowadzisz inwestycj臋 z odleg艂ego kraju, to ryzykowna cz臋艣膰 importu z Chin. Dobr膮 praktyk膮 jest uprzednia weryfikacja producenta, z którym rozmawiasz, dlatego w Salvane przeprowadzamy rzetelne analizy potencjalnych partnerów biznesowych i kontrole jako艣ci zamówionych towarów, wykluczaj膮c ryzyko kontaktów z nieuczciwymi kontrahentami.

Pomoc w reklamacjach towarów i us艂ug z Chin

Mamy kwalifikacje do udzielania wsparcia w post臋powaniach reklamacyjnych, co jest istotnym zabezpieczeniem na wypadek wyst膮pienia problemów z towarem podczas importu z Chin. Po艣rednik z naszej firmy, dzi臋ki obecno艣ci w Chinach, szybko zajmie si臋 spraw膮 na miejscu, podejmuj膮c odpowiednie kroki prawne w Twoim imieniu. W takim przypadku czas jest kluczowy.

Jakie dokumenty potrzebne s膮 do kompleksowego importu z Chin?

Proces importu z Chin do Polski wymaga dobrej znajomo艣ci logistyki mi臋dzynarodowej, obowi膮zuj膮cych dyrektyw, aktualnych rozporz膮dze艅 krajowych, jak i lokalnych obostrze艅 prawnych. Pomy艣lna odprawa celna jest mo偶liwa dopiero po uprzednim skompletowaniu niezb臋dnej dokumentacji, jaka ka偶dorazowo towarzyszy procedurom takim jak import z Chin. Dokumenty wymagane to przede wszystkim faktura handlowa, lista pakowa (packing list) i list przewozowy (konosament morski, list lotniczy lub mi臋dzynarodowy list kolejowy). W okre艣lonych przypadkach nale偶y liczy膰 si臋 z konieczno艣ci膮 przed艂o偶enia równie偶 innych dokumentów i certyfikatów – np. w przypadku importu towarów z Chin obj臋tych Dyrektywami Nowego Podej艣cia potrzebna b臋dzie deklaracja zgodno艣ci. 

 

Bezpieczny import z Chin wed艂ug Salvane

W trakcie realizacji zada艅 zwi膮zanych z importem produktów z Chin koncentrujemy si臋 na budowaniu d艂ugofalowych relacji biznesowych z chi艅skimi partnerami, pami臋taj膮c jednocze艣nie o odpowiednim zabezpieczeniu prawnym stosownymi kontraktami handlowymi. 

Zaufani producenci w Chinach

Jeste艣my obecni na rynku chi艅skim od ponad dekady. W tym czasie zbudowali艣my ogromn膮 sie膰 warto艣ciowych, zweryfikowanych kontaktów, dzi臋ki czemu mamy dost臋p do zaufanych producentów i potrafimy efektywnie negocjowa膰 umowy handlowe zwi膮zane z importem z Chin.

Reprezentant biznesowy w Chinach

Dzi臋ki sta艂ej obecno艣ci w Chinach mo偶emy szybko reagowa膰 na zmieniaj膮ce si臋 warunki biznesowe i jeste艣my profesjonalnym partnerem wykonawczym dla firm biznesowo zwi膮zanych z Chinami. Znamy lokalny j臋zyk, rozumiemy zasady, w ramach których funkcjonuje chi艅skie 艣rodowisko biznesowe i tamtejsze prawo, co sprawia, 偶e nie boimy si臋 podejmowa膰 strategicznych dzia艂a艅 w zakresie wymiany handlowej z Pa艅stwem 艢rodka. Mo偶emy bez 偶adnego problemu uczestniczy膰 w Twoim imieniu na targach niemal z dnia na dzie艅, spotka膰 si臋 z chi艅skim partnerem na miejscu w Chinach i jako Twój reprezentant omówi膰 dowoln膮 spraw臋. Mo偶emy te偶 przynie艣膰 wymiern膮 warto艣膰 dla Twojego biznesu, staj膮c si臋 Twoim autoryzowanym przedstawicielem w Chinach. 

Kontrola jako艣ci us艂ugi

W Salvane naszym priorytetem jest profesjonalne wsparcie ambitnych przedsi臋biorców, chc膮cych rozszerzy膰 swoj膮 dzia艂alno艣膰 o import z Chin. Firmy, które zdecyduj膮 si臋 na ten krok, mog膮 liczy膰 na nasz膮 pomoc równie偶 w zakresie kontroli jako艣ci produktu. Jest to podstawowe narz臋dzie bezpiecze艅stwa, dlatego przeprowadzamy j膮 bezpo艣rednio u producenta. Je艣li to konieczne, oddajemy towar do specjalistycznego laboratorium badawczego.

Import z Chin

Twój import  z Chin wesprzemy na wiele sposobów

01

Raport o chi艅skiej firmie

Je偶eli masz ju偶 wybranego dostawc臋 lub po prostu chcesz sprawdzi膰 szczegó艂y chi艅skiej firmy, przygotujemy dla Ciebie raport. Sprawd藕 szczegó艂y.

02

Wyszukanie dostawców 

Dysponujemy baz膮 tysi臋cy sprawdzonych przez lata dostawców. Daj nam zna膰 jakiego produktu szukasz, znajdziemy odpowiedniego dostawc臋 o pomo偶emy w negocjacjach umowy.

Kontrola jako艣ci  przy za艂adunku

03

Jedziemy do klienta sprawdzi膰 przygotowane do wysy艂ki produkty. Sprawdzimy wg. wytycznych ka偶dy aspekt produktu. Je偶eli to b臋dzie koniczne oddamy produkt do specjalistycznego laboratorim badawczego 

Pomoc w reklamacjach

04

Pomo偶emy w post臋powaniu reklamacyjnym zwi膮zanym z dostaw膮 i dostawc膮. Je偶eli okoliczno艣ci b臋d膮 tego wymaga艂y podejmiemy w Twoim imieniu odpowiednie kroki prawne na terenie Chin. 

Jak mo偶emy wesprze膰 import
Konakt
Jak zaksi臋gowa膰 import towarów z Chin?/ Jak rozlicza膰 import towarów z Chin?

Wykazanie importu towarów z Chin w deklaracji VAT to wa偶ny obowi膮zek, który mo偶na spe艂ni膰 na dwa sposoby: rozliczaj膮c VAT od importu produktów z Chin wed艂ug zasad ogólnych b膮d藕  – po zaistnieniu okre艣lonych warunków – wed艂ug procedury uproszczonej. 

Jak zacz膮膰 import z Chin?

Planuj膮c strategi臋 importu towarów z Chin, nale偶y zacz膮膰 od szczegó艂owej analizy tamtejszego rynku dostawców tak, aby pozna膰 jego realia, stosowane rozwi膮zania, a nast臋pnie sprawdzi膰 popyt na okre艣lone produkty w艣ród konsumentów ko艅cowych. To pozwoli w rezultacie oszacowa膰 potencja艂 importu konkretnych towarów. Je艣li nie posiadasz do艣wiadczenia w handlu z Chinami, najrozs膮dniejszym rozwi膮zaniem na pocz膮tek b臋dzie skorzystanie z us艂ug do艣wiadczonego po艣rednika w imporcie z Chin, który odpowiednio pokieruje ca艂ym przedsi臋wzi臋ciem.

Co warto importowa膰 z Chin?

Import produktów z Chin to op艂acalna inwestycja otwieraj膮ca nowe mo偶liwo艣ci biznesowe dla przedsi臋biorców i gwarantuj膮ca pozyskiwania towarów niedost臋pnych na rodzimym rynku, a tym samym szczególnie atrakcyjnych dla konsumentów. Grupy produktowe, jakie warto wybra膰 do importu z Chin do Polski, to m.in. elektronika, artyku艂y wyposa偶enia wn臋trz, odzie偶 i tekstylia, o艣wietlenie czy kosmetyki. Aby oszacowa膰 rentowno艣膰 inwestycji, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 zarówno ceny produktów, wahania kursów walut, frachtu, jak i stawki celne na ich import z Chin. 

bottom of page